Любі друзі, прошу мудрих порад.
Є два чудових семирічних хлопчики - розумні, фізично розвинуті, займаються айкідо, прагнуть самостійності.
Але в ситуаціях, коли необхідні агресивність та замозахист - губляться і поступаються.
Відверто кажучі, ми, батьки, такі самі в житті, і "розкачати" себе на відсіч хаму чи агресору здатні не завжди (а потім мучимося і придумуємо, що треба було сказати чи зробити, ага).
Як пробудити здорову агресію та самоповагу, дати внутрішній дозвіл на відстоювання своїх інтересів? Може, хтось має досвід власний, або як батьки?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 11:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios